กิจกรรมที่ผ่านมา

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์วิจัย

แจ้งเปลี่ยนสถานที่ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 8 

   ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีกำหนดการการจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 นั้น คณะกรรมการการจัดงานใคร่ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดประชุมจากเดิม หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น อาคารเรียนรวม(หลังเก่า) มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้คณะกรรมการการจัดงานได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่สำหรับกิจกรรมต่างๆ ประกาศทางเว็บไซด์ และใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

การประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย”  ได้ริเริ่มขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในเดือนมีนาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยกระดับคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ในการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกัน ทำให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและงานวิจัย ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการมาแล้ว 4 ครั้ง โดยในการจัดประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 12 -13 มีนาคม พ.ศ.2554 ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านมานั้น  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” โดยมีคณะวิทยาศาสตร์แต่ละมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพดังนี้ คือ

1) วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 ประมาณเดือนมีนาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพ

2) วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 ประมาณเดือนมีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพ

3) วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 ประมาณเดือนมีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพ

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เล็งเห็นว่าโครงการนี้ มีความสำคัญที่จะเป็นเวทีให้นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้มานำเสนอผลงานวิจัย นำเสนอผลงานในรูปแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ และผลงานที่ได้รับคัดเลือกในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จะมีการเผยแพร่ตีพิมพ์ใน Proceeding ของงานประชุมในรูปสื่อ CD-Rom ซึ่งผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน (Peer Review) ก่อนรับตีพิมพ์ สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ

          ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้เสนอเป็นจ้าภาพ ในการจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชา ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์และฟิสิกส์ศึกษา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา การจัดการกีฬา เคมี เคมีเชิงวัสดุ และเคมีศึกษา คณิตศาสตร์ สถิติ และคณิตศาสตร์ศึกษาวิทยการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ในการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกัน ทำให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและงานวิจัย และโครงการมีความสำคัญที่จะเปิดโอกาศให้นักวิจัย อาจารย์ ตลิดจนนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ได้นำเสนอผลงานวิจัย อีกทั้งยังมีกำหนดการให้มีการจัดการปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ

          ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 8 สามารถส่งผลงานการวิจัยได้ทั้งแบบบทคัดย่อและแบบบทความฉบับเต็ม และสามารถนำเสนอได้ทั้งแบบ Oral Presentation  และ Poster Presentation


คณะกรรมการกองบรรณาธิการการประชุมวิชาการฯ จะพิจารณาคัดเลือกบทความวิจัยที่มีคุณภาพ และทาบทามเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับเต็มลงในวารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับภาษาอังกฤษ (วารสารกลุ่มที่ 1 ในฐานข้อมูล TCI) และวารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยลงในวารสาร (Word, PDF


กลุ่มการนำเสนอผลงานออกเป็น 5 กลุ่มสาขา ได้แก่

    

กลุ่มที่  สาขาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์ศึกษา

กลุ่มที่  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

กลุ่มที่  สาขาเคมี เคมีเชิงวัสดุ และเคมีศึกษา

กลุ่มที่  สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ และคณิตศาสตร์ศึกษา

กลุ่มที่  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดการ

วันที่กิจกรรม
วันที่ 1 ตุลาคม 2558เริ่มประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8"
วันที่ 1 ธันวาคม 2558วันแรกของการส่งบทคัดย่อ และส่งบทความ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 

ขยายเวลาวันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ และส่งบทความ 
วันที่ 1-29 มีนาคม 2559 แจ้งผลการพิจารณาตอบรับผลงานวิจัย และแจ้งข้อแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ 14 มีนาคม - 5 เมษายน 2559 

ช่วงวันการส่งบทคัดย่อและบทความที่แก้ไขแล้ว คู่มือ

*หมายเหตุ การแก้ไขหรือเพิ่มไฟล์แก้ไขผลงานวิจัย กรุณาให้นักวิจัย Login เข้าในระบบ และกดปุ่ม แก้ไข (สีเขียว) ก่อนเพิ่มผลงานวิจัย 

วันที่ 11 เมษายน 2559

วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอัตราพิเศษ (คู่มือการชำระเงิน)

  นักวิจัยได้เอกสารแบบตอบรับการนำเสนอผลงานวิจัย (เมื่อชำระค่าลงเบียนเรียบร้อย) 
 วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2559  ส่งแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยลงในวารสารวารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (word , PDF 
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559ร่วมประชุมวิชาการฯ และนำเสนอผลงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์   ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา  สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
09.30 น.-10.30 น วิทยากรบรรยายพิเศษ บรรยายเรื่อง 
10.45 น.-11.45 น. วิทยากรบรรยายพิเศษ บรรยายเรื่อง 
13.00 น.-14.00 น. วิทยากรบรรยายพิเศษ บรรยายเรื่อง 
อัตราค่าลงทะเบียน ชำระก่อนวันที่ 11 เมษายน 2559
บุคคลทั่วไป/อาจารย์ 1,500 บาท
นิสิต/นักศึกษา 1,000 บาท
อัตราค่าลงทะเบียน ชำระหลังวันที่ 11 เมษายน 2559-วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 
บุคคลทั่วไป/อาจารย์ 1,700 บาท
นิสิต/นักศึกษา 1,200 บาท
* ผู้ลงทะเบียนจะได้รับรวมเล่มบทคัดย่อ สูจิบัตร กระเป๋าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง